Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 97
Deze week 430
Deze maand 1687
Sinds 11-2008 1281578

Het Volkslied van Zuid-Afrika 

 

 

Nkosi sikelel' iAfrika
Het volkslied van Zuid-Afrika is sinds 1997 een lied dat uit twee oudere liederen is samengesmeed, namelijk Nkosi sikelel' iAfrika en Die Stem van Suid-Afrika.
Nkosi sikelel' iAfrika was een veelgehoord lied van de vrijheidsbeweging ten tijde van de apartheid. Die Stem van Suid-Afrika was het officiële volkslied van Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime. In 1994 maakte toenmalig president F.W. de Klerk beide liederen officieel tot volkslied. In 1997 werd in de nieuwe grondwet de huidige tekst officieel tot volkslied verklaard. Het is een gecombineerde en ingekorte versie van beide liederen, met een nieuw toegevoegd stuk Engelse tekst. Het bevat woorden van 5 van de 11 officiële talen van Zuid-Afrika.
Het samensmeden van het volkslied van het apartheidsregime en het lied van de vrijheidsbeweging symboliseert de verzoening tussen vroegere tegenstanders.

 

 

Nkosi sikelel' iAfrika
God zegene Afrika
   
Xhosa / Zoeloe
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.


God zegene Afrika
Laat haar glorie tot de hemel reiken
Aanhoor onze gebeden
God, zegen ons, Uw kinderen

   
Zuidelijk Sotho
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, o se boloke setjhaba sa heso
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.

God, wij bidden u, bescherm ons volk
Grijp in en beëindig alle strijd
Bescherm ons, bescherm ons volk
Het volk van Zuid-Afrika, Zuid-Afrika!
   
Afrikaans
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Uit het blauw van onze hemel,
Uit de diepte van onze zee,
Over onze eeuwige gebergtes,
Waar de rotsen antwoord geven,
   
Engels
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Klinkt de roep tot samenkomst,
En verenigd zullen wij staan,
Laten we leven en streven naar vrijheid,
In Zuid-Afrika, ons land.

 

 

 

 

Hieronder de volledige tekst van Die Stem van Suid-Afrika, dat het volkslied was van 1957 tot en met 1994.

 

 

 

Die stem van Suid-Afrika De stem van Zuid-Afrika
   
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see.
Oor ons ewige gebergtes waar
Die kranse antwoord gee,
Deur ons ver-verlate vlaktes
Met die kreun van ossewa
Ruis die stem van ons geliefde,
Van ons land Suid-Afrika
Uit het blauw van onze hemel,
Uit de diepten van onze zee.
Over onze eeuwige gebergten waar
De kliffen antwoord geven,
Door onze ver verlaten vlakten
Met het kreunen van de ossenwagen
Ruist de stem van onze geliefde,
Van ons land Zuid-Afrika
   
Ons sal antwoord op jou roepstem,
Ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe
Ons vir jou, Suid-Afrika.
Wij zullen antwoorden op jouw roepstem,
Wij zullen geven wat jij vraagt:
Wij zullen leven, wij zullen sterven
Wij voor jou, Zuid-Afrika.
   
Vaderland! Ons sal die adel
Van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Afrikaners
Kinders van Suid-Afrika.
Vaderland! Wij zullen de adel
Van jouw naam met eer dragen:
Waarlijk en trouw als Afrikaners
Kinderen van Zuid-Afrika.
   
In die songloed van ons somer,
In ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde,
In die lanfer van ons rou.
By die klink van huw'liks-klokkies,
By die kluitklap op die kis
Streel jou stem ons nooit verniet nie,
Weet jy waar jou kinders is.
In de zonnegloed van onze zomer,
In de kou van onze winternacht,
In de lente van onze liefde,
In het langdurige van onze rouw.
Bij het klinken van huwelijksklokjes,
Bij het kluiten gooien op de kist
Streelt jouw stem ons nooit tevergeefs,
Weet jij waar jouw kinderen zijn.
   
Op jou roep se ons nooit nee nie,
Se ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe
Ja, ons kom, Suid-Afrika.
Op jouw roep zeggen wij nooit nee,
Zeggen wij altijd, altijd ja:
Om te leven, om te sterven
Ja, wij komen, Zuid-Afrika.
   
Op U Almag vas vertrouend,
Het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here!
Om te handhaaf en te hou
Dat die erwe van ons vaad're
Vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste,
Tegen die hele wereld vry.
Vertrouwend op Uw almacht,
Hebben onze vaderen gebouwd:
Schenk ook ons de kracht, oh Heer!
Om te handhaven en te houden
Dat het erfdeel van onze vaderen
Voor onze kinderen erfdeel blijft:
Dienaren van de Allerhoogste,
Vrij tegenover de hele wereld.
   
Soos ons vadere vertrou het,
Leer ook ons vertrou o Heer
Met ons land en met ons nasie
Sal dit wel wees, God regeer.
Zoals onze vaderen vertrouwden,
Leer ook ons te vertrouwen, oh Heer
Met ons land en met onze natie
Zal het goed gaan, God regeert.

 
 2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | Webzijdeplattegrond.

Citaat van de dag

"Soos twee druppels water op mekaar lyk. " - Afrikaans spreekwoord -

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.